Language

Cart

Monthly Archives: March 2020

 1. Pneumatic Piston Sealing Elements / K58
  30
  Mar

  Pneumatic Piston Sealing Elements / K58

  K58 is five piece double acting sealing set consists of aluminumbody , two elastomeric sealing elements , one guide ring , onemagnet and an O-ring for the inner sealing.

  Read more
 2. มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง บริษัท อีโคซีล จำกัด
  27
  Mar

  มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง บริษัท อีโคซีล จำกัด

  มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง

                  บริษัทฯ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ เท่าที่จะสามารถทำให้ได้มากที่สุด  เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19  โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯทุกคน บริษัทมีมาตรการรักษาความสะอาด และป้องกันเชื้อโรคก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกราย  ดังนี้

  1. พนักงานจัดส่งทุกคนทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา

  ของการปฏิบัติงาน

  1. พนักงานจัดส่งจะได้รับการตรวจอุณหภูมิ ทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน หากใครมีอุณหภูมิ สูงเกินกว่า 37.5 องศา บริษัทฯ จะให้เข้ามาตรการกักตัวที่บ้านทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ระหว่างนี้จะมีการเฝ้าติดตามเป็นระยะ จนกว่าพนักงานจะหายเป็นปกติ
  2. บริษัทฯ จัดเตรียม เจลแอลกอฮอลล้างมือ ประจำจุด เช่นประตูทางเข้า สำนักงาน เมื่อพนักงานมีการหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งของ สามารถที่จะล้างมือให้สะอาดตลอดเวลา
  3. รถย
  Read more
 3. ประกาศ การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )
  27
  Mar

  ประกาศ การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

  การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

                          เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยง  บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาให้ท่าน ได้แจ้งกับพนักงานจัดส่ง  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนเข้าภายในบริษัทฯ

  1. ขอให้ท่านได้ติดต่อแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบว่าสินค้าจะส่งมาถึงบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาใด เพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมเจ้าหน้าที่รับสินค้าและหรือเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อมาถึง
  2. เมื่อมาถึงหน้าบริษัทฯ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดส่งของท่าน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงมารับสินค้า ณ จุดที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ยกเว้น  สินค้ามีน้ำหนัก หรือจำนวนมาก บริษัทฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง เข้ามาภายในบริษัทฯ เพื่อนำส่งสินค้า แต่ขอความกรุณาแจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งคร
  Read more
 4. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เตรียมเงินสดให้พร้อมเมื่อสินค้าจัดส่งถึงท่าน
   3. ลูกค้าเงินสด จัดส่งทางขนส่ง หรือไปรษณีย์ ให้โอนเงินและหลักฐานการโอน มายังพนักงานขายที่ท่านติดต่อ พร้อมระบ
  Read more
 5. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เตรียมเงินสดให้พร้อมเมื่อสินค้าจัดส่งถึงท่าน
   3. ลูกค้าเงินสด จัดส่งทางขนส่ง หรือไปรษณีย์ ให้โอนเงินและหลักฐานการโอน มายังพนักงานขายที่ท่านติดต่อ พร้อมระบ
  Read more
 6. Hydraulic Rod Sealing Elements / K31
  25
  Mar

  Hydraulic Rod Sealing Elements / K31

  K31 is a three piece single acting sealing set which consist of one elastomeric main sealing element with additional sealing lip , one special prole elastomer nitrile rubber that goes into the main sealing component and one thermoplastic back-up ring. 

  Read more
 7. Hydraulic Rod Sealing Elements / K34
  24
  Mar

  Hydraulic Rod Sealing Elements / K34

  K34 is a three piece single acting sealing set which consists of one reinforced cotton fabric or thermoplastic elastomer back-up ring , one specially designed multiple lipped elastomeric nitrile rubber sealing element and one thermoplastic anti-extrusion ring.

  Read more
 8. Hydraulic Piston Sealing Elements / K43
  23
  Mar

  Hydraulic Piston Sealing Elements / K43

  K43 is a three piece single acting sealing set which consists of onereinforced cotton fabric and nitrile rubber vulcanized together , one L shaped thermoplastic guide back-up ring and a retainingring.

  Read more
 9. สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-1400MM (2”- 55”)
  16
  Mar

  สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-1400MM (2”- 55”)

  สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-1400MM (2”- 55”)

  Read more
 10. สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-700MM (2”- 27.5”)
  16
  Mar

  สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-700MM (2”- 27.5”)

  สายวัดซีล-โอริง BORE TAPE 50-700MM (2”- 27.5”)

  Read more
Posts loader