Language

Cart

Jobs ร่วมงานกับเรา

Work with us ร่วมงานกับเรา 
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฯ

งานบริหารจัดการ 

 • - การบริหารและจัดการงานต่างๆ ในแผนก 
 • - การสรรหา และพัฒนาบุคลากร 
 • - การบริหารค่าตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ 
 • - การมอบหมายงาน / การสอนงาน 
 • - การแก้ไขปัญหาภายในแผนก 
 • - การบริหารจัดการงานทั่วไป

การวางแผน

 • - การวางแผนงบประมาณประจำปี 
 • - การวางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 
 • - การวางแผนงานบริหารผลตอบแทน 
 • - การวางแผนงานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 
 • - การวางแผนงานพัฒนาและฝึกอบรม 
 • - การวางแผนงานบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 
 • - การวางแผนงานควบคุมความปลอดภัย (จป.) 
 • - การวางแผนงานช่างซ่อมบำรุง และอาคาร 
 • - การวางแผนงานธุรการทั่วไป

งานทั่วไป  

 • - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก / ราชการ และหน่วยงานภายในองค์กร 
 • - การควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 • - การควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท (ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวาง เป็นต้น)
 • - การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงบริษัท 
 • - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม บริษัท อีโคซีล จำกัด

Tel : 02-931-6868-71 ติดต่อฝ่ายบุคคล
E-mail : hr@ecosealthailand.com