Language

Cart

Privacy Policy

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 

บริษัท อีโคซีล จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (“ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงออกประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท อีโคซีล จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่จะซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่รับทราบข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการ ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ด้วย

 

คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่จะขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ หรือไม่ เช่น คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ด้วย

 

ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า คู่ค้า ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น

 


 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนลูกค้า/คู่ค้า การพิจารณาคุณสมบัติลูกค้า/คู่ค้า รวมถึงการพิจารณาการให้สินเชื่อ (วงเงินเครดิต และเครดิตเทอม)
  • เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อ / คำสั่งซื้อ / การลงนามในสัญญา รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญา และเพื่อการจัดส่งสินค้าและการให้บริการ
  • เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
  • เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, อีเมล, เว็บไซต์, Facebook, LINE, YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ
  • เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแล การตรวจสอบการทำงาน การควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการปรับปรุงการทำงาน หรือการให้บริการต่างๆ ในบริษัทฯ
  • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ โดยการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล
  • การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก


 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท อีโคซีล จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทต้นสังกัดของท่าน พนักงาน เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้  

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย สถานภาพการสมรส เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทำงาน เช่น ชื่อบริษัทที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทฯ เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) เป็นต้น
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีโคซีล จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ 

 1. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

บริษัท อีโคซีล จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบของเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้อง ครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัท อีโคซีล จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านและผู้อื่นมากขึ้น


 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้

 

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

 

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)

ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้  

 

 • สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

 

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 

 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 


 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท อีโคซีล จำกัด อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.ecosealthailand.com)

 1. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท อีโคซีล จำกัด ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

 • สถานที่ติดต่อ : บริษัท อีโคซีล จำกัด ที่อยู่ 99/28-31,99/58-59 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 931 6868-71, 02 931 7647-49
 • เว็ปไซด์ : ecosealthailand.com
 • อีเมล : [email protected]

 

Download --> ประกาศ เรื่อง โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีโคซีล จำกัด