ประกาศ การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

                        เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยง  บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาให้ท่าน ได้แจ้งกับพนักงานจัดส่ง  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนเข้าภายในบริษัทฯ

  1. ขอให้ท่านได้ติดต่อแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบว่าสินค้าจะส่งมาถึงบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาใด เพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมเจ้าหน้าที่รับสินค้าและหรือเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อมาถึง
  2. เมื่อมาถึงหน้าบริษัทฯ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดส่งของท่าน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงมารับสินค้า ณ จุดที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ยกเว้น  สินค้ามีน้ำหนัก หรือจำนวนมาก บริษัทฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง เข้ามาภายในบริษัทฯ เพื่อนำส่งสินค้า แต่ขอความกรุณาแจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริษัทฯ
  3. พนักงานจัดส่งทุกคนที่เข้ามาภายในบริษัท อีโคซีล จะต้องส่วมหน้ากากอนามัย (MASK) ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริษัทฯ และบริษัทฯ ขออนุญาตวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่จัดส่งทุกคน  หากอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา  บริษัทฯ จะหยุดการติดต่อและขอไม่รับสินค้า   ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานบริษัทฯ
  4. สินค้าที่จัดส่งทุกรายการ ขอความกรุณาปิดผนึกให้แน่นหนาเรียบร้อย และขอให้ท่าน พ้นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล ที่ไม่ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายก่อนนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 

**บริษัทฯ ขออภัย หากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  **