พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. มีความรู้ PHP , MySQL or MSSQL , Photoshop , CSS , Jquery
4. หากเคยใช้ SAP Business One จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. พัฒนาเว็บไซต์และระบบ Backend ของบริษัท
2. มีความรู้ SEO

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ม.3 ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ


หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างถูกต้องและมีเอกสารควบคุมโดยจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
2. ระวังป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหาย และดูแลทำความสะอาดสินค้าอยู่เสมอ
3. ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของคลังสินค้าอยู่เสมอ และความปลอดภัยของคลังสินค้า
4. ตรวจสอบและรับเข้าสินค้าเมื่อมีการนำเข้าพร้อมทั้งจัดเก็บและทำเอกสารควบคุม
5. จัดสินค้าตามใบเบิกสินค้า และบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทฯ
6. มีการตัด Stock Card ตามขั้นตอนการทำงานให้ครบถ้วน
7. อื่นๆ ตามหัวหน้างานและผู้จัดการมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4. สามารถใช้ MS Word , MS Excel ได้
5. รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายทั้งทางด้านวัสดุและการจัดส่ง
6. รู้ เข้าใจ และจัดเตรียมเอกสารในระบบคลังสินค้าได้
7. เข้าใจระบบเอกสารงานจัดส่ง และระเบียบปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ออกใบกำกับภาษี (Invoice) ส่งให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
2. รวบรวม จัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษี ฉบับคลังสินค้า
3. จัดทำรายงานการออกใบกำกับภาษี ( Invoice ) ที่เปิดในแต่ละเดือน
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่สินค้าหรือเอกสารมีปัญหา
5. อื่นๆตามคำสั่งหัวหน้างานและผู้จัดการมอบหมายผู้สนใจกรุณาส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน,
หลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือสมัครด้วยตนเองที่
บริษัท อีโคซีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99/28-31 , 99/58-59 หมู่ 9 ถ.ลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.02-931-6868
E-mail : hr@ecosealthailand .com